ΔΙΑΦΟΡΑ

23 προσλήψεις στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2021 για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (Κ.∆.Ε.Μ.) Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: