ΔΙΑΦΟΡΑ

11 προσλήψεις στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

This post was originally published on this site

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην προκήρυξη και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αιτήσεις έως και 13-11-2020. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2

11 προσλήψεις στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Αρχική%d bloggers like this: