ΔΙΑΦΟΡΑ

Προσλήψεις στο δημοτικό παιδικό σταθμό του δήμου Σπετσών

This post was originally published on this site

img

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά δύο (2)ατόμων χρονικής διαρκείας από την ημερομηνία
πρόσληψης και έως 05/07/2021, διαφόρων ειδικοτήτων, δείτε την προκήρυξη εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dim.paid.spetses@gmail.com. 
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού παιδικού σταθμού που είναι η 08/02/2021 . Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας Πέμπτη 11/02/2021 που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αίτησης.

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: