ΔΙΑΦΟΡΑ

Προσλήψεις Καθαριστών/τριών στο Δήμο Καστοριάς

This post was originally published on this site

img

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) Καθαριστών/τριών Εσωτερικών Χώρων.

∆εν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν.2527/1997)

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν µετά των
συνηµµένων δικαιολογητικών, έως και τις 10-02-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, από την
εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας), ως ακολούθως:

1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο vasiliou@kastoria.gov.gr ή
spapadopoulou@kastoria.gov.gr ή

2. Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου µας (Σκαπέρδειο ∆ηµοτικό Μέγαρο ΤΚ 52100) στο
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας (Γραφείο Πρωτοκόλλου-Ισόγειο), εφόσον υπάρχει αντικειµενική
αδυναµία ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Για Πληροφορίες: Γραφείο Υποδοχής Πολιτών τηλ. 24673-51103 & 24673-51100

Δείτε την προκήρυξη εδώ

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: