TRAVEL

Ο Γιώργος Τζιάλλας συζητά την ανάκαμψη του τουρισμού και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη

This post was originally published on this site

Οι Τουριστικοί Διάλογοι του TravelDailyNews φιλοξένησαν, σε μία αίθουσα του Grand Hyatt Athens, τον Γιώργο Τζιάλλα, Εμπειρογνώμονα Τουρισμού και Executive Director της DBC diadikasia. Στη συζήτηση αναλύεται η επίπτωση της πανδημίας και της ύφεσης στον τουριστικό τομέα, η οποία είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο σε τουριστικές χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την Ασία. Η κλειστή πολιτική της Κίνας συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της εισροής τουριστών. Παρ’ όλα αυτά, τονίζεται η ανθεκτικότητα και η γρήγορη ανάκαμψη του τουριστικού τομέα. Φαίνεται λοιπόν ότι με μια μικρή υστέρηση της Ασίας που έχει επανακάμψει γύρω στο 65% από το 2019, η Ευρώπη, η Αφρική, ή Αμερική είναι πολύ κοντά στο 100% το 2024 με την άνοδο πάλι της Ασίας και κυρίως του Βόρειου κομματιού της Ασίας.

Προβλέπεται ότι η ανάκαμψη θα ενισχυθεί το 2024, ιδίως από την άνοδο της βόρειας Ασίας. Παράλληλα, τονίζεται στην συζήτηση ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ρευστό και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό.

Αναδεικνύεται επίσης η σημασία του αγροτουρισμού και η επίδραση της κλιματικής κρίσης στον τουρισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βιωσιμότητα και αειφορία.

Επίσης τονίζεται η σημασία της έρευνας στον τουρισμό και επικεντρώνεται στην ανάγκη για βιωσιμότητα και αειφορία, θέματα που έχουν αρχίσει να κερδίζουν προσοχή από τη δεκαετία του ’90. Ο κ. Τζιάλλας αναφέρει την εμπειρία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου συμμετέχει σε συζητήσεις για τον τουρισμό και την ατζέντα του 2030, με επίκεντρο την αειφορία και τις κλιματικές αλλαγές. Τονίζει ότι η αειφορία δεν αφορά μόνο στο περιβαλλοντικό σκέλος, αλλά έχει επίσης σημαντικούς κοινωνικούς και οικονομικούς αξόνες, υπογραμμίζοντας την πολυδιάστατη φύση της βιωσιμότητας στον τουρισμό.

Επισημαίνεται η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών και της οικονομίας σε βιώσιμες πρακτικές, με έμφαση στην ανάγκη έναρξης αυτών των προσπαθειών από τις μικρές κοινότητες. Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στην Ελλάδα, αλλά το θέμα δεν περιορίζεται μόνο στη χώρα αυτή. Συζητείται η πρόκληση της βιωσιμότητας σε διάφορες διαστάσεις του τουρισμού, όπως τα ταξίδια και η διαμονή, με αναφορά σε βιώσιμες πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν τα ξενοδοχεία. Επισημαίνεται επίσης η σημασία της συμβολής των επιχειρήσεων και των τουριστών στην αειφόρο ανάπτυξη και προτείνονται βήματα προς την υλοποίηση βιώσιμων δράσεων. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη για διεθνή συνεργασία στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού και η επιρροή των νεότερων γενεών στην κατεύθυνση αυτή.

Μετά τη βιωσιμότητα στον τουρισμό, αναλύονται οι προκλήσεις των υποδομών όπως μαρίνες και ξενοδοχεία, και ο αντίκτυπος της γραφειοκρατίας στις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Περαιτέρω η συζήτηση αναφέρεται στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού, εστιάζοντας στην ανάγκη για βιώσιμες επενδύσεις και στην ανάπτυξη τουριστικών λιμένων και μαρίνων. Προσεγγίζεται το ζήτημα του εργατικού δυναμικού και της δυνατότητας επέκτασης της τουριστικής περιόδου για την αύξηση των τουριστών και των εσόδων. Τονίζεται επίσης η ανάγκη για βελτίωση της συλλογής δεδομένων και μετρήσεων σχετικά με τον τουρισμό για πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό και ανάπτυξη.

Η συζήτηση επικεντρώνεται σε μια πολυεπίπεδη προσπάθεια για την ανάπτυξη και βελτίωση της διαχείρισης του τουρισμού στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογή και ανάλυση στοιχείων που αφορούν τον τουριστικό τομέα. Αναφέρεται η συμμετοχή σε ένα έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δείκτες αποδοτικότητας, δεξιότητες, βιωσιμότητα και άλλες πτυχές σχετικές με την ανάπτυξη και βελτίωση του τομέα. Επιπλέον, αναφέρεται η σημασία της ακριβούς και αξιόπιστης συλλογής στατιστικών δεδομένων για τη διαμόρφωση των τουριστικών πολιτικών και στρατηγικών.

Αναφορά γίνεται επίσης και στην ανάγκη για ανάπτυξη Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών στην Ελλάδα, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση και η ανάπτυξη του τουρισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Αναγνωρίζεται η σημασία της διεθνούς εμπειρίας και των βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες και προορισμούς. Επίσης, τονίζεται η αξία της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού, καθώς και η ανάγκη για δημιουργία και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Το άρθρο Ο Γιώργος Τζιάλλας συζητά την ανάκαμψη του τουρισμού και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη εμφανίστηκε πρώτα στο TravelDailyNews Greece & Cyprus.

Ο Γιώργος Τζιάλλας συζητά την ανάκαμψη του τουρισμού και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη

%d bloggers like this: