ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 7 προσλήψεις στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων

This post was originally published on this site

img

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση dpansm@culture.gr

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΄Γ Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου 9, Αθήνα, τ.κ. 10433, υπόψη Γραμματείας ΔΠΑΝΣΜ 210.52.19.005 – 011) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζε ι από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 05/01/2021 έως 12/01/2021

Προκήρυξη

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/

%d bloggers like this: