ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 7 Προσλήψεις στη Δήμο Καστοριάς

This post was originally published on this site

img

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, για την κάλυψη και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω για την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  1. Να μην έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορονοϊού COVID-19.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Ι.Συμπληρωμένη και υπογραμμένη ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ (Ειδικό Έντυπο Δήμου)

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Αντίγραφο των κατά περίπτωση πτυχίων -τίτλων σπουδών και λοιπών βεβαιώσεων απαιτούμενων προσόντων που προβλέπονται στην Ανακοίνωση
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λόγω της άμεσης ανάγκης πρόσληψης εξαιτίας των εκτάκτων υγειονομικών μέτρων κατά της διασποράς του Κορωνοϊού (covid-19), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 17-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας), ως ακολούθως:

  1. Με Ηλεκτρονικό τρόπο στο Email: protokolo2@kastoria.gov.gr
  2. Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο ΤΚ 52100) στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Γραφείο Πρωτοκόλλου-Ισόγειο), εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικαιολογητικών.

2.Για Πληροφορίες: Γραφείο Υποδοχής Πολιτών τηλ. 24673-51103 & 24673-51100

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: