ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 32 θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου χωρίς πτυχίο (18μηνες συμβάσεις)

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) ατόμων για…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: