ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 26 προσλήψεις στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

This post was originally published on this site

img

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων χρονικής διαρκείας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται,στον πίνακα Α ,προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην
ακόλουθη διεύθυνση: aliaskou@mandras-eidyllias.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα
γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος που είναι η 12/1/2021 . Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας Δευτέρα 18/1/2021 που είναι η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αίτησης.

Τα όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο
τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας 2132014926 &2132014961)

Προκήρυξη

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/

%d bloggers like this: