ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Έκτακτο επίδομα 400 ευρώ σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους

This post was originally published on this site

Έκτακτο επίδομα, ύψους 400 ευρώ, θα χορηγηθεί μέσα στον μήνα Δεκέμβριο σε περίπου 90.000 δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που έχουν χαμηλά εισοδήματα.

Το εν λόγω επίδομα, τ’ οποίο θα είναι ακατάσχετο και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες οφειλές του Δημοσίου, αποτελεί συνέχεια της στήριξης με 600 ευρώ που είχε παρασχεθεί στους επιστήμονες τον Απρίλη και τον Μάη εξαιτίας της πανδημίας.

Τα κριτήρια για το επίδομα των 400 ευρώ θα είναι εισοδηματικά. Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη, η οποία θα ενταχθεί στο υπό κατάθεση εργασιακό σχέδιο νόμου, χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση:

Στους δικηγόρους και μηχανικούς που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι είχαν υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων και οι οποίοι λόγω των συνεπειών της Covid 19 είχαν συμπεριληφθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών.

Στους οικονομολόγους που είναι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι είχαν υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων και οι οποίοι λόγω των συνεπειών της COVID-19 είχαν ενταχθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών.

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης και εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται µε βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται µε οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

https://ergasiakanea.eu/category/epidomata/feed%d bloggers like this: