ΔΙΑΦΟΡΑ

Έγκριση πίστωσης της πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού (Απόφαση, δικαιούχοι, ημερομηνίες)

This post was originally published on this site

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους ενενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (93.964.872,00 €) από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2020, για διακόσιους έναν χιλιάδες οκτακοσίους δέκα εννέα (201.819) δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά: α) σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα…

Source

Αρχική%d bloggers like this: